هوشمند سازی سالن های قارچ

هوشمند سازی سالن های قارچ

بدلیل تفاهم نامه و همکاری شرکت یکتا نیرو صنعت نیکان با مرکز فنی و حرفه ای استان مازندران و تجارب متخصصین این شرکت در هوشمند سازی و اتوماسیون در صنایع مختلف ، محصولی با قابلیت بسیار بالا و با ادغام دانش کشاورزی و الکترونیک در این شرکت به تولید انبوه رسیده است

فرآیند رویش و زایش قارچ ها در سالن های گلخانه ای بر اساس کنترل سه پارامتر دما ، رطوبت و میزان گاز دی اکسید کربن ، استوار است

فاز اول حدود 15 روز مرحله اول چیدمان کمپوست است که این دما بین 27- 28 و رطوبت بالای 90 درصد و دی اکسید کربن 2000-8000 PPM می باشد

فاز دوم خاکدهی بمدت 5-6 روز و سپس بهم آمیختگی خاک و ورود به مرحله زایش بذر قارچ می باشد

این مرحله که 2-3 روز می باشد مرحله شوک بستر کمپوست در دمای 17-18 درجه سانتی گراد می باشد و نهایتا 12 روز بعد آغاز چینش اول بوده که در فاز پس از خاکدهی هوادهی و کنترل دما و رطوبت در کیفیت و کمیت محصول بسیار تاثیرگذار می باشد

کنترلر این شرکت به سه روش قابل استفاده است

1.بصورت دستی ( بکارگیری گزارشدهی و زمانسنج ها و .. این دستگاه  بصورت دستی استفاده می گردد )

مانند تنظیم خروجی فن ها و سیستم سرمایشی به مدت ... زمان روشن ..... زمان خاموش

2.تعریف ادوات و  تجهیزات استفاده شده در سالن ها برای دستگاه متناسب با خروجی (بخش قابل توجهی از سالنداران فضای کوچک و تجهیزات ناکافی برای کنترل دارند (قشر ضعیف جامعه)) با توجه تجارب بدست آمده روش های موثری با استفاده از تجهیزات جزئی برای کنترل پارامترها در این کنترلر برنامه ریزی شده است که در صورت انتخاب و تنظیم قابل استفاده است ، ( بکارگیری فن های سرکولر و فن های و ورودی و خروجی برای کاهش دما بجای استفاده از کولر و مصرف انرژی زیاد و عدم آسیب پذیری نسبت به هوادهی بی موقع انجام شده)

3. استفاده از امکانات کنترلر بصورت غیر اتوماتیک با مدیریت و کنترل دستی توسط اپلیکیشن موبایل در هر مکان .(مطلع شدن از شرایط محیطی مانند دما رطوبت یا قطعی برق بصورت برخط بسیار حیاتی است برای سالن دار) در این روش سالن دار کنترل سالن خود بدست میگیرد با برنامه ریزی بسیار ساده که در اپلیکیشن لحاظ گردید