سامانه پایش و مانیتورینگ هوشمند منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران

ردیابی اتوماتیک و هوشمند خودروهای عملیاتی

ردیابی اتوماتیک و هوشمند منابع انسانی عملیاتی

اندازه گیری هواشناسی اقلیمی محیط تحت پوشش

مدیریت و مانیتورینگ دوربین های هوشمند ورودی ها

اندازه گیری هوشمند عوامل خطر

مدیریت و کنترل پهباد ها

سامانه مدیریت و هدایت منابع طبیعی بر پایه اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی